Uczniowie na katechezie oceniani są zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i zatwierdzonymi kryteriami i wymaganiami klasyfikacyjnymi.

 

Nauczyciel katecheta wystawia stopnie w ramach oceniania na I semestr i koniec roku.

 

Wystawiane stopnie są wypadkową stopni cząstkowych.

 

Stopnie cząstkowe uczniowie otrzymują na bieżąco i systematycznie.

Uczniowie oceniani są w obszarach:

* wiedza religijna

o ustne odpowiedzi uczniów

o kartkówki i testy z poszczególnych działów tematycznych

* praca ucznia

o odrabianie zadań domowych

o systematyczne i estetyczne prowadzenie kart pracy

* aktywność i zaangażowanie na zajęciach

o aktywny udział w zajęciach

o opracowanie i prezentacja wybranych tematów (samodzielna praca uczniów w różnych formach pod kierunkiem nauczyciela)

o przygotowanie i udział w konkursach o tematyce religijnej.

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach

z zakresu religii klas I

 

 

Podstawowe

Ponadpodstawowe

Dopuszczający

uczeń

- nazwie lekcję w której uczestniczy

-wskazuje, że Bóg go kocha i chce abyśmy Go kochali

- wyjaśnia, że na lekcjach religii Jezus jest najważniejszy

-wyjaśnia,co to znaczy, że jest uczniem Jezusa

-podaje przynajmniej dwa przykłady ze swojego codziennego życia okazywania życzliwości i dobroci kolegom i bliskim

- wśród różnych budowli wskazuje budynek kościoła i wyjaśnia, że jest to dom, w którym przebywa Pan Bóg

- wskazuje na tabernakulum, jako najważniejsze miejsce w kościele

- wyjaśnia, że Jezus zaprasza nas na spotkanie do kościoła

- rozmowę z Bogiem nazywa modlitwą

- wyjaśnia, dlaczego Boga nazywamy Stworzycielem

- wskazuje, że aby lepiej słuchać ludzi i Boga potrzeba ciszy i milczenia

- wymienia trzy postawy jakie przyjmują ludzie uczestniczący w Eucharystii

- wyjaśnia, że Anioł Stróż opiekuje się nim i strzeże przed złem

- podaje przynajmniej po jednym przykładzie sytuacji, w których może zwracać się do Boga z dziękczynieniem, przeproszeniem i prośbą

- wskazuje, że niebo jest mieszkaniem świętych

- wymienia jako warunki świętości spełnianie dobrych uczynków i przyjaźń z Jezusem

- potrafi wyjaśnić, że człowiek w raju był szczęśliwy i żył w przyjaźni z Bogiem

- wyjaśnia, że Roratami nazywamy Mszę św. odprawianą w czasie Adwentu

-wyjaśnia, że Jezus narodził się w ubogiej stajence

- wymienia osoby należące do Świętej Rodziny

- wyjaśnia, że Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan

- wskazuje motywy dlaczego Bóg chce byśmy byli dobrzy

- wyjaśnia jak Jezus pomaga chorym, cierpiącym i smutnym

- wyjaśnia dlaczego powinniśmy Bogu za wszystko dziękować

- wymieni okazje kiedy Jezus się modlił

- potrafi powiedzieć, że w modlitwie „Ojcze nasz” zwraca się do Boga Ojca

- wyjaśnia dlaczego w Niedzielę Palmową przynosimy do kościoła palmy

-wskazuje, że Wielki Tydzień jest dla chrześcijan ważnym tygodniem

- wskazuje, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę

-wyjaśnia do kogo i w jakim celu Jezus posłał apostołów

-wyjaśnia, że Duch Święty zstąpił na apostołów

- wyjaśnia, że Duch Święty daje człowiekowi mądrość

- wyjaśnia, że tradycją obchodów uroczystości Bożego Ciała jest procesja

- wyjaśnia, że Bóg go kocha miłością bezinteresowna

-wyjaśnia, że należy mówić: proszę, dziękuję, przepraszam Bogu i ludziom

- wyjaśnia, że chrześcijanin kieruje się miłością do Boga i ludzi zawsze, także w czasie wakacji

 

 

Dostateczny

uczeń

- odpowie na chrześcijańskie pozdrowienie lub przynajmniej powtórzyć je za katechetą

- potrafi wymienić przynajmniej jedno miejsce i jedną sytuację, gdzie może poznawać kochającego Boga

- poprawnie wykonuje znak krzyża

- wskazuje , że Jezus pomaga poznać Boga

- wyjaśnia, że uczeń Pana Jezusa stara się być dobry

- wie i wyjaśnia, jak powinien zachować się w kościele

- rozpoznaje tabernakulum i wyjaśnia, dlaczego jest ono najważniejszym miejscem w kościele

- rozpoznaje i wyjaśnia do czego służy ołtarz, ambona i konfesjonał

- wyjaśnia, że przyczyną przyjścia do kościoła jest chęć spotkania z Panem Bogiem

- wyjaśnia, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Bogiem, polegającą na słuchaniu Pana Boga i mówieniu do Niego

- wśród różnych przedmiotów potrafi wskazać różaniec oraz wyjaśnia, że służy on do modlitwy

- wymienia przynajmniej jeden ze sposobów przemawiania Boga do człowieka

- wyjaśnia, że Pismo Święte jest listem kochającego Boga do ludzi

- wyjaśnia, że ornat jest szatą zakładaną przez kapłana do sprawowania Mszy świętej oraz wymienia przynajmniej dwa kolory ornatu

-potrafi z niewielką pomocą katechety powiedzieć modlitwę „Aniele Boży” oraz wyjaśnia, że zwraca się w niej do swojego Anioła Stróża

- formułuje swoimi słowami jedną, prostą modlitwę

- potrafi powiedzieć imię przynajmniej jednego z polskich świętych

- podaje przykład przynajmniej jednej sytuacji z życia codziennego, dzięki której człowiek dąży do świętości

- wyjaśnia, że przez grzech ludzie utracili szczęście jakiego doświadczali w raju

- wyjaśnia, że każdy człowiek ma skłonność do grzechu

- wyjaśnia, że Pan Bóg nie pogniewał się na człowieka, zawsze go kocha i dlatego mu przebacza oraz daje mu przykazania, aby człowiek wiedział jak żyć

-wyjaśnia, że czas oczekiwania na narodzenie Zbawiciela nazywamy Adwentem

 

- podaje nazwę miejscowości w której narodził się Jezus

- na podstawie ilustracji w podręczniku potrafi opowiedzieć o życiu Świętej Rodziny

- podaje przynajmniej dwa przykłady okazywania miłości Bogu i ludziom w codziennym życiu

- z pomocą katechety potrafi powiedzieć „Przykazanie miłości”

- potrafi powiedzieć, jak należy postępować, by blisko Jezusa

- potrafi wymienić Osoby Trójcy Świętej

- wyjaśnia, że od momentu Chrztu Świętego stał się dzieckiem Bożym i został z niego zmazany grzech pierworodny

- podaje przykłady realizowania dobroci, miłości i życzliwości w codziennym życiu

- wyjaśnia, że Jezus jest z nim i pomaga mu, gdy jest chory lub smutny

- wyjaśnia, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Bogiem

- wyjaśnia, że Jezus często modlił się i nauczył nas modlitwy „Ojcze nasz”

- wyjaśnia, dlaczego dzień rozpoczynający Wielki Tydzień nazywamy Niedzielą Palmowa

- uzasadni dlaczego Wielki Tydzień jest dla chrześcijan najważniejszym tygodniem

- tłumaczy, co oznacza słowo „zmartwychwstał”

- wyjaśnia, że od momentu Chrztu Świętego jest apostołem

-wymienia przynajmniej jeden ze znaków Ducha Świętego

 

- wyjaśnia, że w Eucharystii spotykamy żywego Pana Jezusa

- wymienia przynajmniej jeden ze sposobów odpowiadania Bogu na Jego miłość

-podaje przykładowe sytuacje w których używa się tych słów

-podaje przykłady wakacyjnych działań, które są realizacją miłości

 

Dobry

uczeń

-tłumaczy, że symbolem tego oczekiwania jest wieniec adwentowy

- tłumaczy, że Pan Jezus chce być blisko każdego człowieka, tak jak winorośle są blisko winnego krzewu

- uzasadnia prawdę, że jest dzieckiem Bożym

- podaje przykład, jak sam może pomóc ludziom chorym i smutnym

- wymieni okazje do własnej modlitwy

- potrafi powiedzieć z nieznaczną pomocą katechety modlitwę „Ojcze nasz”

- wymienia przynajmniej dwa z najważniejszych wydarzeń Wielkiego Tygodnia

- wyjaśnia, że w Święta Wielkanocne cieszymy się z zwycięstwa Jezusa

-potrafi powiedzieć samodzielnie modlitwę „Zdrowaś Mario” i wyjaśnić, że zwraca się w niej do Maryi

-

-potrafi z pomocą katechety sformułować jedną, prostą modlitwę

ponadpodstawowe

- poprawnie nazywa lekcję w której uczestniczy

 

- wyjaśnia, że Bóg go kocha i chce abyśmy Go kochali

- wyjaśnia, że na lekcji religii poznaje Pana Boga i Jego słowo, aby mocniej Go kochać

-wyjaśnia, że jest uczniem Jezusa oraz, że przychodząc na lekcje religii i poznając Go odpowiada na Jego miłość

- wyjaśnia, że Jezus swoim życiem i postępowaniem daje przykład i uczy życzliwości i dobroci

- z łatwością opisuje i rozpoznaje budynek kościoła i wyjaśnia, że jest to dom, w którym przebywa Pan Bóg

- wyjaśnia, że Jezus zaprasza nas na spotkanie do kościoła, aby obdarzyć nas mądrością, siłą i miłością

- wyjaśnia, że Maryja prosiła dzieci z Fatimy o modlitwę różańcową

- wyjaśnia, dlaczego Boga nazywamy Stworzycielem oraz, że stworzył On piękny świat z miłości

- wymienia trzy sposoby przemawiania Boga do ludzi (przez innych ludzi, Słowo Boże, serce)

- wyjaśnia, że Pismo Święte jest listem kochającego Boga do ludzi, w którym Bóg w szczególny sposób mówi do człowieka

- podaje przynajmniej po jednym przykładzie przyjmowania określonej postawy (stojąca- Ewangelia, siedząca-słuchanie homilii, klęcząca- Przeistoczenie)

- wyjaśnia, że ornat jest szatą zakładaną przez kapłana do sprawowania Mszy świętej oraz wymienia bezbłędnie cztery podstawowe kolory ornatu

- wyjaśnia, że Anioł Stróż opiekuje się nim i strzeże przed złem

- podaje przykłady sytuacji, w których może zwracać się do Boga z dziękczynieniem, przeproszeniem i prośbą

- potrafi powiedzieć imiona przynajmniej trzech polskich świętych

- wymienia jako warunki świętości spełnianie dobrych uczynków i przyjaźń z Jezusem

- wyjaśnia, że każdy człowiek ma skłonność do grzechu

- potrafi podać przykłady grzechów popełnianych przez ludzi

- tłumaczy, że kochający Bóg zapowiedział przez proroków, że da ludziom Zbawiciela, swojego Syna Jezusa

- podaje bezbłędnie nazwę miejscowości w której narodził się Jezus

- wyjaśnia, że Jezus, jak każdy z nas, miał dom w którym mieszkał z mamą Maryją i opiekunem św. Józefem

- wyjaśnia, że Jezus nauczał ludzi przede wszystkim miłości do Boga i ludzi

- potrafi opowiedzieć o chrzcie Jezusa w rzece Jordan

- potrafi powtórzyć z pamięci słowa wypowiedziane przez kapłana w czasie Chrztu Świętego

- wyjaśnia, że w przykazaniu miłości Bóg wzywa dzieci Boże do dobroci, miłości i życzliwości

- wymieni okazje kiedy Jezus się modlił oraz ich sposoby

- tłumaczy, że ten kto dobrze się modli staje się lepszy

- wskazuje, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę i dlatego jest ona tak ważnym dniem dla chrześcijanina

-wyjaśnia, że zadaniem apostołów było głoszenie nauki wszystkim ludziom oraz życie zgodne z nią

-wyjaśnia, że Duch Święty zstąpił na apostołów i pomagał im w wypełnianiu zadań apostolskich

-potrafi powiedzieć samodzielnie modlitwę „Zdrowaś Mario” i wyjaśnić, że zwraca się w niej do Maryi

- wyjaśnia, że Duch Święty daje człowiekowi mądrość, która przejawia się w wybieraniu dobra

- wymienia tradycje związane z uroczystością Bożego Ciała

- wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg go kocha miłością bezinteresowna

-wyjaśnia, dlaczego należy mówić: proszę, dziękuję, przepraszam Bogu i ludziom

- wyjaśnia, dlaczego chrześcijanin kieruje się miłością do Boga i ludzi zawsze, także w czasie wakacji

 

Bardzo dobry

 

Uczeń:

- potrafi poprawnie przywitać się chrześcijańskim pozdrowieniem

- samodzielnie wymienia miejsca i sytuacje, gdzie może poznawać kochającego Boga

- poprawnie i ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża

- podaje liczne przykłady okazywania życzliwości i dobroci, postępowania prawdziwego ucznia Jezusa

- wyjaśnia, jak powinien zachować się w kościele, aby swoim zachowaniem okazać szacunek i miłość Panu Bogu

- wymienia przynajmniej dwie przyczyny przyjścia do kościoła

- wskazuje, że kościół jest najlepszym miejscem na rozmowę z Bogiem

- wśród różnych przedmiotów bezbłędnie wskazuje różaniec i wymienia modlitwy, które się na niego składają

- potrafi samodzielnie powiedzieć „Akt miłości”

- wymienia trzy sposoby przemawiania Boga do ludzi (przez innych ludzi, Słowo Boże, serce)

-dokonuje podziału Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament

-wyjaśnia znaczenie gestu wyciągniętej ręki na przekazanie znaku pokoju i bicia w piersi, na znak żalu i przeproszenia

- wyjaśnia, że kolor ornatu zmienia się w zależności od przeżywanych w Kościele świąt i wydarzeń

- potrafi samodzielnie powiedzieć modlitwę „Aniele Boży” i wyjaśnia jej treść

-formułuje swoimi słowami proste modlitwy prośby, dziękczynienia i przeproszenia

- trafnie podaje datę uroczystości Wszystkich Świętych

- podaje 2-3 przykładowe sytuacje z życia codziennego, przez które człowiek dąży do świętości

- grzech pierwszych ludzi nazywa grzechem pierworodnym

- potrafi powiedzieć z pamięci „Akt żalu”

- wyjaśnia, że Zbawiciel pojednał nas z Bogiem, to znaczy uwolnił od zła i od grzechu

-tłumaczy, że symbolem tego oczekiwania jest wieniec adwentowy i wyjaśnia, jak zmienia się jego wygląd w kolejne niedziele Adwentu

- wyjaśnia, że Roraty są Mszą św. odprawianą w czasie Adwentu, podczas której pali się świeca symbolizująca Maryję

- potrafi wytłumaczyć różnicę między okolicznościami narodzin współczesnego dziecka a Jezusa

- potrafi powiedzieć, że Święta rodzina mieszkała w Nazarecie

- potrafi samodzielnie powiedzieć „Przykazanie miłości”

- potrafi powiedzieć, kiedy człowiek jest blisko Jezusa

-potrafi powiedzieć samodzielnie „Chwała Ojcu...”

- potrafi powiedzieć „Akt wiary”

- uzasadnia prawdę, że jest dzieckiem Bożym

- podaje przykłady postępowania dobrego dziecka Bożego

- potrafi opowiedzieć jedną z sytuacji, gdzie Jezus pomógł chorym i cierpiącym

- wyjaśnia, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Bogiem, podczas której może Bogu wszystko powierzyć

- tłumaczy, że ten kto dobrze się modli staje się lepszy

- potrafi powiedzieć samodzielnie modlitwę „Ojcze nasz”

- wskazuje, że Wielki Tydzień jest dla chrześcijan najważniejszym tygodniem i uzasadnia to

- wymienia trzy najważniejsze wydarzenia Wielkiego Tygodnia (Wieczerza Pańska, męka i śmierć Jezusa, zmartwychwstanie) oraz potrafi o nich opowiedzieć

-uzasadni , że w Święta Wielkanocne cieszymy się z zwycięstwa Jezusa

-wskazuje, że każdy z nas może być apostołem

- potrafi wymienić pięć czynów apostolskich współczesnego „małego apostoła”

-potrafi wymienić znaki Ducha Świętego (powiew wiatru, ogień, gołębica)

-wyjaśnia jak Duch Święty pomaga mu w wypełnianiu zadań apostolskich

-potrafi powiedzieć samodzielnie i ze zrozumieniem modlitwę „Zdrowaś Mario”

- wyjaśnia, że udział w procesji Bożego Ciała jest wyznaniem wiary w Jezusa

- wymienia sposoby odpowiadania Bogu na Jego miłość

-formułuje swoimi słowami modlitwę w której prosi, przeprasza i dziękuje Bogu, oraz

- podaje liczne przykłady wakacyjnych działań, które są realizacją miłości

celujący

 

-wyjaśnia, że lekcja religii jest spotkaniem z Panem Bogiem i drogą do nieba i dlatego

- wyjaśnia, że na lekcji religii poznaje Pana Boga, aby mocniej Go kochać

- potrafi powiedzieć, jak ludzie czekali na Zbawiciela

- potrafi opowiedzieć o życiu Świętej Rodziny

- podaje przykłady okazywania miłości Bogu i ludziom w codziennym życiu

- wyjaśnia, że w czasie chrztu Jezusa Bóg objawił się w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego

- wymieni prośby zanoszone w modlitwie Pańskiej

- trafnie wskazuje na dzień rozpoczynający Wielki Tydzień i wyjaśnia , dlaczego nazywamy go Niedzielą Palmową

- potrafi wymienić wydarzenia Wielkanocnej Niedzieli i opowiedzieć o nich

- wskaże na czy polega dobre wypełnianie czynów apostolskich w jego życiu

- układa modlitwę do Ducha Świętego

 

Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są według kryteriów stworzonych specjalnie dla nich zgodnie z orzeczeniami i zaleceniami instytucji, która wydała opinię lub orzeczenie o uczniu.

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach

z zakresu religii klas II

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM PONADPODSTAWOWY

dopuszczający

- wyjaśnia, że czasie lekcji religii przygotowuje się do pełnego spotkania z Jezusem w Sakramencie Pojednania i Eucharystii

- wyjaśnia, że kościół jest domem w którym przebywa Pan Bóg, i tłumaczy, jak należy się w nim zachowywać

- tłumaczy, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Panem Bogiem

- wyjaśnia, że Pan Bóg bardzo kocha człowieka i pragnie żyć z nim w przyjaźni

- wyjaśnia, że Jezus zmartwychwstał w niedzielę

- wyjaśnia, że Pan Jezus zesłał na apostołów Ducha Świętego

- wyjaśnia, że Maryja jest Matką Jezusa

- wyjaśnia z pomocą katechety, że Pan Jezus często modlił się i uczył modlitwy

- wyjaśnia z pomocą katechety, że chrześcijanin jest wrażliwy wobec ludzi potrzebujących okazuje im pomoc i miłość

- wyjaśnia, że Pan Jezus powołał apostołów

- wyjaśnia, że Pan Jezus ustanowił znak przebaczenia

- wyjaśnia, że Jezus karmi nas swoim Ciałem

- potrafi powiedzieć do jakich świąt przygotowuje nas adwent

- wyjaśnia, że Pan Bóg mówi do nas w słowach Pisma Świętego; gdy słuchamy Pisma Świętego, słuchamy samego Boga

- wskazuje, że słów Pisma Świętego powinniśmy słuchać z wielką uwagą i w skupieniu oraz starać się jak najlepiej je zapamiętać

- wyjaśnia, że dobry Bóg pragnie byśmy byli dobrzy

- wymienia przynajmniej dwa z najważniejszych wydarzeń związanych z życiem Pana Jezusa

- podaje nazwę świąt do których nas przygotowuje Wielki Post

- wymienia, przynajmniej trzy cechy dobrego kolegi i przyjaciela

- wskazuje, że szczególnym miejscem obecności Pana Jezusa jest kościół

- wie, jak należy zachować się w kościele. 

- wskazuje, że Jezus kieruje do niego Swoje Słowo w czasie Mszy św.

- wyjaśnia, czym jest sakrament

- wskazuje przynajmniej dwa zadania spełniane przez pasterza

- wie, co to jest grzech

- wyjaśnia, że przebaczenie otrzymuje się wtedy, gdy ktoś przyznaje się do uczynionego zła i ma poczucie winy

- wyjaśnia z pomocą katechety, czym jest i do czego jest potrzebne człowiekowi sumienie

- tłumaczy, że po popełnieniu zła należy się poprawić

- wyjaśnia, co to znaczy być osobą szczerą

- wyjaśnia, że aby otrzymać odpuszczenie grzechów musi je wyznać wobec kapłana w Spowiedzi Świętej

- wyjaśnia, co to znaczy czuwać

- potrafi wymienić  dary eucharystyczne, które zostają złożone w procesji podczas Mszy św.

-potwierdza że Pan Jezus zaprasza go na spotkanie przy wspólnym stole Eucharystycznym

- tłumaczy, że w Komunii św. przyjmujemy Ciało Chrystusa pod postacią chleba

- wie, że chrześcijanie powinni okazywać sobie miłość

 

 

dostateczny

- wymienia przynajmniej dwie czynności, które wykonujemy wchodząc do kościoła

- wyjaśnia, że w modlitwie może powiedzieć Bogu o wszystkich swoich sprawach

- na podstawie ilustracji w podręczniku wskazuje, że Bóg mówi do nas przez świat stworzony i słowa Pisma Świętego

- wyjaśnia, że grzech pierworodny jest nieposłuszeństwem pierwszych ludzi wobec Boga

- potrafi wymienić modlitwy odmawiane na różańcu

- wie kogo Kościół czci w miesiącu październiku

- potrafi podać nazwę miejscowości narodzenia i dorastania Pana Jezusa

- tłumaczy z pomocą katechety, że w Przykazaniu miłości Jezus uczył miłości do Boga i ludzi

- wyjaśnia, że przez Chrzest Święty stał się dzieckiem Bożym

 - wyjaśnia, że w niedzielę, dzień zmartwychwstania Jezusa uczestniczymy w Eucharystii

- wyjaśnia, że Duch Święty pomagał apostołom w wypełnianiu zadania głoszenia nauki Jezusa

- wymienia przynajmniej jedno wydarzenie z życia Maryi

- wyjaśnia z pomocą katechety, że Słowa Bożego, które jest zapisane w Piśmie Świętym słuchamy podczas Mszy św.

- wskazuje, że Jesus jest obecny w każdym potrzebującym

-wyjaśnia, że kapłan tak jak apostołowie, odpowiada na powołanie Jezusa

- tłumaczy z pomocą katechety, że w Sakramencie Pokuty przez osobę kapłana Jezus przebacza nam grzechy

- wyjaśnia z pomocą katechety, że Chrystus za pośrednictwem kapłanów daje nam swoje Ciało i Krew pod postacią Chleba i Wina podczas każdej Mszy św.

- wie jaki jest kolor szat liturgicznych okresu adwentu

- wskazuje, że odpowiedzią na usłyszane słowa Pisma Świętego są nasze czyny

- wskazuje datę narodzin Jezusa

- wymienia zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia

- wyjaśnia z pomocą katechety, że miłość do Boga polega na wypełnianiu Jego przykazań

- wyjaśnia z pomocą katechety  treść trzech pierwszych przykazań

- podaje przynajmniej dwie sytuacje w których pokazujemy Panu Bogu, że Go kochamy

- wskazuje z pomocą katechety, że Bóg w Swoich przykazaniach wzywa każdego z nas do miłowania bliźniego

- wyjaśnia z pomocą katechety treść przykazań Bożych odnoszących się do miłości siebie i bliźniego

- opowiada z pomocą katechety o cudownym rozmnożeniu chleba

- wie, kiedy rozpoczyna się Wielki Post i ile trwa

- wyjaśnia, kto to jest przyjaciel

- wyjaśnia z pomocą katechety, że Pan Jezus nazywa swoimi przyjaciółmi  ludzi, którzy wypełniają wolę Boga

- wymienia przynajmniej dwa znaki, które pomagają nam uświadomić sobie obecność Pana Jezusa na Mszy św.

- wskazuje, że w czasie słuchania Ewangelii przyjmujemy postawę stojącą

- wie, ile jest sakramentów świętych

- wskazuje, że Pan Jezus nazwał siebie Dobrym Pasterzem a nas Swoimi owcami

- wskazuje, że przez Sakrament Pokuty wracamy do przyjaźni z Panem Jezusem

- wie, kiedy Chrystus zmartwychwstał

- wymieni znane tradycje wielkanocne

- potrafi wyjaśnić czym jest rachunek sumienia oraz że trzeba go koniecznie zrobić przed przystąpieniem do Sakramentu Pojednania

- podaje nazwę pierwszego warunku Sakramentu Pokuty

- wyjaśnia z pomocą katechety, że św. Piotr płakał ponieważ zrozumiał swój błąd i bardzo żałował popełnionego grzechu

- podaje nazwę drugiego warunku Sakramentu Pojednania

-podaje nazwę trzeciego warunku Sakramentu Pojednania

- wskazuje, że miejscem wyznania grzechów jest konfesjonał

- wskazuje, że osobą przebaczająca nasze grzechy jest Pan Jezus

- wskazuje, że spotkanie z przebaczającym Jezusem jest wielką radością dla grzesznika

- podaje nazwę piątego warunku Sakramentu Pojednania

- wymienia pomocą katechety najważniejsze wydarzenia z życia syna marnotrawnego

- wyjaśnia z pomocą katechety, że czuwanie chrześcijanina polega na byciu blisko Jezusa

- wskazuje z pomocą katechety, że bycie strażnikiem w przyjaźni z Jezusem polega na tym, aby po otrzymaniu przebaczenia Spowiedzi Świętej, jak najdłużej trwać w dobrych postanowieniach i unikać grzechu

- wymienia imiona osób, które Pan Jezus uważał za swoich przyjaciół

- wskazuje, że Pan Jezus pochwalił Marię, ponieważ w czasie spotkania uważnie Go słuchała

- wskazuje, że Zacheusz spotkał Jezusa

- wie, czym podczas przeistoczenia staje się chleb i wino

- podkreśla, że na spotkanie z Jezusem w Komunii św. musi dobrze się przygotować i wyjaśnia z pomocą katechety, na czym to przygotowanie polega

- wyjaśnia, że uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej nazywa się też uroczystością Bożego Ciała

- wyjaśnia z pomocą katechety, czym jest procesja Bożego Ciała i wskazuje, że udział w niej wyznaje wiarę w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie

- potrafi odpowiedzieć na słowa jakie wypowiada kapłan podczas przyjmowanie przez dziecko Komunii św.

 

 

dobry

- wskazuje, że Pan Bóg zaprasza nas na spotkanie ze sobą w kościele w czasie niedzielnej Mszy św.

- potrafi wskazać ołtarz i tabernakulum jako najważniejsze miejsce w kościele

- potrafi, z pomocą katechety, powiedzieć modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Stróżu

- wskazuje, że Słowo Boże jest czytane w kościele przez kapłana

- z pomocą katechety potrafi odmówić różaniec

- potrafi powiedzieć treść Przykazania miłości samodzielnie lub z pomocą katechety

- wyjaśnia kim są misjonarze oraz podaje przynajmniej jeden z przykładów działalności misyjnej

- wskazuje z pomocą katechety, że Maryja zachęca nas do słuchania Pana Boga i wypełniania Jego woli

- wymienia przynajmniej jedną postawę przyjmowaną podczas słuchania Słowa Bożego i wyjaśnia, że powinniśmy słuchać z uwagą

- potrafi wyjaśnić z pomocą katechety co to znaczy że Słowo Boże mamy wprowadzać w czyn

- wymienia przynajmniej dwa miejsca i sytuacje w których się modlimy

- podaje przynajmniej po jednym przykładzie uczynków miłosierdzia

- wskazuje z pomocą katechety, że kapłan jest pośrednikiem między nami a Panem Bogiem

- potrafi z pomocą katechety wymienić przynajmniej dwa zadania, które wypełnia kapłan

- wymienia przynajmniej dwie nazwy Sakramentu Pokuty

- potrafi powiedzieć z pomocą katechety co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy

- wyjaśnia, że adoracja jest spotkaniem z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie

- wyjaśnia, że przez adorację wyraża swoją miłość do Boga

- z pomocą katechety wymienia przykazania kościelne

- potrafi odpowiadać na pytania katechety dotyczące fragmentu historii Samuela

- wyjaśnia z pomocą katechety, jaka powinna być nasza postawa podczas słuchania Słowa Bożego w czasie Eucharystii i jakich odpowiedzi udzielamy na usłyszane słowa (dialogi z Liturgii Słowa)

- wymienia trzy cechy dobrego człowieka

- wyjaśnia z  pomocą katechety, że Bóg dał przykazania z troski i miłości do człowieka

- wyjaśnia z pomocą katechety, że przykazania są potrzebne by człowiek potrafił właściwie postępować wobec Boga i ludzi

- potrafi powiedzieć z pamięci z pomocą katechety dziesięć przykazań Bożych

- wyjaśnia z pomocą katechety, że poznając Pana Jezusa, poznajemy Boga Ojca, oraz że Jezus najlepiej pokazuje nam Ojca

- wskazuje, że Pan Jezus nazwał siebie „Chlebem życia”

- z pomocą katechety odmawia modlitwę „Któryś za nas cierpiał rany”

- wskazuje z pomocą katechety, że przyjaciół Jezusa poznajemy po tym, że spełniają Jego przykazaniu oraz starają się kochać Boga Ojca i bliźniego

- przytacza z pomocą katechety, słowa wypowiedziane przez kapłana podczas sprawowania Sakramentu Pojednania i Eucharystii, w których w szczególny sposób dostrzegamy obecność Pana Jezusa

- potrafi z pomocą katechety, podać różnicę między grzechem lekkim a ciężkim

- z pomocą katechety potrafi opisać Zmartwychwstanie Pana Jezusa

- wyjaśnia, że żal za grzechy to prawdziwy smutek z powodu popełnionych grzechów

-wyjaśnia z pomocą katechety na czym polega mocne postanowienie poprawy

- wyjaśnia z pomocą katechety na czym polega szczera spowiedź

- podaje przynajmniej dwa sposoby okazywania radości przebaczającemu Jezusowi

- wyjaśnia z pomocą katechety, na czym polega zadośćuczynienie

- podaje przykład zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźniemu

- wymienia we właściwej kolejności warunki Sakramentu Pokuty i Pojednania

- potrafi powiedzieć z pamięci formułę Spowiedzi Świętej

- potrafi podać z pomocą katechety rady dla osób idących na Mszę św.

- wyjaśnia z pomocą katechety na czym polegała zmiana w życiu Zacheusza i podaje jej przyczynę

- wskazuje dzień, w którym obchodzimy uroczystość Bożego Ciała

- wyjaśnia z pomocą katechety na czym polega post eucharystyczny

 

- wymienia osoby i środki, które pomogą mu przygotować się do spotkania z Chrystusem Eucharystycznym

- wymienia czynności, które wykonujemy w domu Bożym

- wymienia i wskazuje najważniejsze miejsca w kościele

- potrafi powiedzieć bezbłędnie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Stróżu, Pod Twoją Obronę

- wyjaśnia, że Pan Bóg mówi do nas przez piękno stworzenia i słowa Pisma Świętego, ponieważ nas kocha

- wskazuje, że kapłan pomaga nam usłyszeć Boga, czytając Słowo Boże w kościele

- wie co to jest grzech pierworodny gdzie został popełniony i jakie są jego skutki

- wie czyje życie rozważamy w modlitwie różańcowej

- wie gdzie i kogo Matka Boża prosiła o różaniec

 - wyjaśnia, że w czasie Chrztu Świętego został zmazany grzech pierworodny oraz, że został obdarowany łaską uświęcającą

- potrafi bezbłędnie wymienić Osoby Boskie

- wyjaśnia, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa

- wyjaśnia kim są misjonarze oraz wymienia kilka przykładów działalności misyjnej

- wymienia niektóre wydarzenia z życia Maryi i potrafi o nich opowiedzieć

- wskazuje jaką postawę przyjmujemy na Mszy św. W czasie słuchania Słowa Bożego i jak powinniśmy słuchać

- tłumaczy, że modlitwa jest radosnym przebywaniem i rozmową z Bogiem

- wymienia miejsca i okoliczności w których się modlimy

- podaje przykłady uczynków miłosierdzia

- wyjaśnia, że Pan Jezus powołał apostołów oraz opowiada o ich powołaniu

- wyjaśnia, że kapłan jest człowiekiem, który odpowiada na powołanie Jezusa oraz pośrednikiem między nami a Panem Bogiem

- wymienia samodzielnie główne zadanie realizowane przez kapłanów

- potrafi opowiedzieć co wydarzyło się w Wieczerniku w Wielki czwartek i jakie zadania dał Jezus apostołom

- wyjaśnia, że adoracja jest spotkaniem z Jezusem, w czasie którego oddajemy cześć i uwielbiamy Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie

- wskazuje do czego służy monstrancja

- samodzielnie podaje treść Przykazań Kościelnych

- wymienia symbole adwentowe i wyjaśnia ich znaczenie

- wymienia miejsca, gdzie możemy usłyszeć słowa Pisma Świętego

- wskazuje, że częścią Mszy Św. w której najważniejsze jest Słowo Boże, jest Liturgia Słowa

- potrafi opowiedzieć fragment Ewangelii mówiący o Bożym  Narodzeniu

- wyjaśnia, że o Bożej dobroci dowiadujemy się najwięcej od Jego Syna

- wyjaśnia , że przykazania są potrzebne by człowiek potrafił właściwie postępować wobec Boga i ludzi

- wskazuje, że przykazania są drogowskazami na drodze do nieba

- wyjaśnia w sposób wyczerpujący i prawidłowy treść trzech pierwszych przykazań

- trafnie wskazuje i wymienia sytuacje w których pokazujemy Panu Bogu, że Go kochamy

- wskazuje, że Bóg w Swoich przykazaniach wzywa każdego z nas do miłowania bliźniego

- wyjaśnia prawidłowo treść przykazań Bożych odnoszących się do miłości siebie i bliźniego

- potrafi samodzielnie podać przykładowe sytuacje w których okazujemy bliźniemu szacunek

- wyjaśnia, że poznając Pana Jezusa, poznajemy Boga Ojca, oraz że Jezus najlepiej pokazuje nam Ojca

- wskazuje, że idąc za Jezusem i Jego słowami, dojdzie do Boga Ojca

- wymienia wybrane, najważniejsze wydarzenia związane z życiem Pana Jezusa

- opowiada o cudownym rozmnożeniu chleba

- potrafi krótko scharakteryzować Wielki Post

- wskazuje różnicę pomiędzy przyjaźnią a koleżeństwem

- podaje sposoby odpowiadania Panu Jezusowi na Jego przyjaźń

- wie, po czym poznajemy przyjaciół Jezusa

- wyjaśnia, że Jezus zaprasza nas do kościoła a my z radością powinniśmy odpowiadać Mu na to zaproszenie

- przytacza słowa wypowiedziane przez kapłana podczas sprawowania Sakramentu Pojednania („Ja  odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha św.” ) i Eucharystii („To jest Ciało moje”... „ To jest Krew moja”), w których w szczególny sposób dostrzegamy obecność Pana Jezusa

- tłumaczy, że w Sakramencie Pokuty i Pojednania Pan Jezus przebacza grzechy, każdemu kto uświadomił sobie zło i szczerze przeprasza za nie

- potrafi opisać na czym polega zmartwychwstanie Chrystusa

- wymienia symbole wielkanocne

- wyjaśnia , czym jest i do czego jest potrzebne człowiekowi sumienie

- wyjaśnia czym jest rachunek sumienia, kiedy powinniśmy go robić i w jakich warunkach

- podaje bezbłędnie nazwę pierwszego warunku Sakramentu Pokuty

- podaje nazwę drugiego warunku Sakramentu Pojednania i ją wyjaśnia

- wyjaśnia, że kapłan z woli Pana Jezusa i w jego zastępstwie słucha naszych grzechów, daje znak przebaczenia i w imieniu Jezusa wypowiada słowa rozgrzeszenia

-podaje i omawia sposoby okazywania radości przebaczającemu Jezusowi

- wyjaśnia, na czym polega zadośćuczynienie

- podaje samodzielnie przykłady zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźniemu

- wymienia bezbłędnie i sprawnie warunki Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz je wyjaśnia

- potrafi powiedzieć z pamięci  formułę Spowiedzi Świętej

- wyjaśnia, że czuwanie chrześcijanina polega na byciu blisko Jezusa

- wskazuje, że bycie strażnikiem w przyjaźni z Jezusem polega na tym, aby po otrzymaniu przebaczenia Spowiedzi Świętej, jak najdłużej trwać w dobrych postanowieniach i unikać grzechu

- podaje przynajmniej trzy rady dla osób idących na Mszę św. , zwracając uwagę na przygotowanie zewnętrzne i wewnętrzne do spotkania z Panem Jezusem

- opowiada o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem

- wyjaśnia, że gdy przyjmuje Komunię św. najpełniej łączy się ze Zbawicielem

- wyjaśnia, że uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, nazywana też uroczystością Bożego Ciała jest świadomym wyznaniem wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie

- wyjaśnia, czym jest procesja Bożego Ciała  wskazując, że udział w niej jest wyznaniem wiary

- wyjaśnia na czym polega i wskazuje na potrzebę zachowania postu eucharystycznego

 

bardzo dobry

 

- wskazuje, że Pan Bóg zaprasza nas do kościoła na spotkanie ze sobą byśmy uczestniczyli we Mszy św. nabożeństwach i osobistej adoracji

- formuje samodzielnie intencje modlitwy

- formuje prostą modlitwę wyrażającą podziękowanie Bogu za Jego dzieła

- zna obietnicę jaką Bóg zostawił człowiekowi

- potrafi wyjaśnić jak odmawia się różaniec

- wie, o której godzinie jest różaniec w jego parafii i chętnie w nim uczestniczy 

- potrafi podać z pamięci słowa wypowiedziane przez kapłana podczas Chrztu Świętego

- tłumaczy, że przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus pojednał ludzi z Ojcem

- potrafi wymienić symbole Ducha Świętego

- potrafi powiedzieć kiedy został zesłany Duch Święty na apostołów

- wyjaśnia, że Maryja jest naszą Matką, która prowadzi do Chrystusa

-podaje przykłady naśladowania Maryi w swoim życiu

- tłumaczy, że Pan Bóg chce byśmy wprowadzali Jego słowa w życie

- wyjaśnia co jest najważniejsze gdy się modlimy ( bycie przy Bogu i słuchanie Go)

- wyjaśnia na czym polega obecność Chrystusa w potrzebujących

- układa samodzielnie krótką modlitwę za kapłanów

- potrafi bezbłędnie podać z pamięci słowa ustanowienia Sakramentu Pokuty

- wymienia bezbłędnie cztery nazwy Sakramentu Pokuty

- potrafi podać ile jest warunków Sakramentu Pokuty

-potrafi wymienić sakramenty ustanowione na Ostatniej Wieczerzy

- wskazuje, że w czasie podniesienia na Mszy św. przyjmujemy postawę klęczącą

- potrafi powiedzieć bezbłędnie modlitwę wielbiącą Boga: „Niechaj będzie pochwalony….”

- wskazuje, że adoracja może być cicha lub wspólna 

- zna i rozumie treść przykazań kościelnych

- potrafi sformułować postanowienia adwentowe

- opowiada fragment historii Samuela i wyjaśnia, że Samuel uczy nas uważnego słuchania

- wymienia i omawia zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe

- śpiewa z pamięci przynajmniej dwie kolędy

- potrafi powiedzieć bezbłędnie z pamięci dziesięć Przykazań Bożych

- wyjaśnia, że obecność Jezusa jest nieodzowna, aby każdy z nas mógł osiągnąć życie wieczne i być coraz lepszym 

- umie wymienić wydarzenia z życia Jezusa związane z czasem Wielkiego Postu

- samodzielnie odmawia modlitwę „Któryś za nas cierpiał rany”

- wskazuje, co to jest przyjaźń i w jaki sposób należy ją pielęgnować

- wymienia znaki, które pomagają nam uświadomić sobie obecność Pana Jezusa na Mszy św.

- wyjaśnia, że kapłan w słowach „Pan z wami” wskazuje nam szczególną obecność Pana Jezusa w kościele

- wyjaśnia bezbłędnie znaczenie trzech znaków krzyża robionych przed Ewangelią

- formuje samodzielnie wezwania modlitewne wyrażające podziękowanie za obecność Pana Jezusa w Słowie Bożym, kościele i Sakramentach

- zna sakramenty święte

- podaje różnicę między grzechem lekkim a ciężkim

- wymienia rodzaje grzechu

- uzasadnia, dlaczego należy prosić o przebaczenie

- potrafi przedstawić wielkanocny wystrój kościoła  

- tłumaczy samodzielnie, jak zrobić rachunek sumienia

- wymienia dwa rodzaje żalu (doskonały, i niedoskonały) i wyjaśnia jaka jest między nimi różnica

- wyjaśnia wyczerpująco na czym polega mocne postanowienie poprawy

- wyjaśnia, na czym polega szczera spowiedź

- układa modlitwę dziękczynną za przebaczenie grzechów

- odnosi poszczególne etapy z życia syna marnotrawnego do człowieka popełniającego grzech

- wskazuje, że podczas każdej Eucharystii Chrystus przemienia także nasze serca i wyjaśnia na czym ta przemiana polega

- wyjaśnia, że słowa rozesłania przypominają, że Chrystus, którego spotkaliśmy na Eucharystii daje nam siłę do wypełniania Jego słowa w życiu

- wskazuje, że każdy może i powinien ofiarować Bogu swoje dary (swoje sprawy, radości, smutki, samych siebie) oraz ofiarę pieniężną na potrzeby całego Kościoła

-zna symbolikę przeistoczenia

- wskazuje samodzielnie, jakie łaski otrzymuje człowiek w poszczególnych Sakramentach

 

celujący

 

-  nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy;

- wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej;

- aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (służba ołtarza, oaza itp.) oraz w konkursach o tematyce religijnej

 

Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są według kryteriów stworzonych specjalnie dla nich zgodnie z orzeczeniami i zaleceniami instytucji, która wydała opinię lub orzeczenie o uczniu.

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach

z zakresu religii klas III

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM PONADPODSTAWOWY

dopuszczający

- wymienia dobroć i unikanie zła jako wymogi kroczenia drogą wskazaną przez Jezusa

- wskazuje, że wyraz kościół oznaczający budynek piszemy małą a wyraz Kościół oznaczający wspólnotę – wielką literą

- wyjaśni, że w sakramencie pojednania przepraszamy Boga i otrzymujemy przebaczenie

- wie, że Komunia św. to spotkanie z Jezusem

- tłumaczy, co to jest modlitwa

- wyjaśnia, kto zachęcił ludzi do odmawiania różańca

- umie wymienić modlitwy odmawiane na różańcu

- wyjaśnia, o czym mówią tajemnice bolesne różańca św.

- wskazuje, że niedziela jest dniem zmartwychwstania Chrystusa

- wyjaśnia, że niedziela jest dniem świętym

- wyjaśnia, że święci przebywają z Panem Bogiem w niebie

- podaje przynajmniej dwie cechy osoby świętej

- wskazuje, że Mszę św. nazywamy inaczej Eucharystią

- wie, że z a popełnione zło należy zawsze  przeprosić

- wskazuje, że Bóg kocha człowieka

- potrafi powiedzieć, że Pana Jezusa nazywamy Królem

- wyjaśnia, że przez Pismo Święte poznajemy Słowo Boże

- tłumaczy, że Pismo Święte czytamy z szacunkiem i powagą ze względu na Autora Księgi

- wyjaśnia, że Słowo Boże ma wielką wartość dla ludzi

- wskazuje, że stół jest ważnym miejscem dla rodziny

- wymienia przynajmniej dwa sposoby zwracania się do Boga w modlitwie

- potrafi zaśpiewać przynajmniej jedną kolędę

- zna miejsce narodzin Jezusa

- wskazuje, że „Alleluja” jest śpiewane podczas Mszy św.

- potrafi odszukać i wskazać Ewangelię na schemacie kołowym

- wyjaśnia, jaką postawę przyjmujemy w czasie rozmowy z Bogiem

- wskazuje, kto jest dawcą pokoju

- wyjaśnia, kto nauczył nas nazywać Boga Ojcem

- potrafi powiedzieć modlitwę „Ojcze Nasz”

- wyjaśnia dlaczego z czcią i pobożności a przystępujemy do stołu Pańskiego

- wyjaśnia z pomocą katechety, ze Bóg błogosławi człowiekowi bo chce jego szczęścia

- potrafi odszukać i wskazać na schemacie kołowym w której części Mszy św. udzielane jest błogosławieństwo

- wyjaśnia, że radością płynącą od Pana Jezusa  ma dzielić się z innymi

 

 

dostateczny

- wyjaśnia że do wspólnoty kościoła należy od momentu przyjęcia sakramentu chrztu św.

- wymienia warunki dobrej spowiedzi św.

- wie, że Pan Jezus przez św. Małgorzatę zachęca nas do modlitwy, spowiedzi i Komunii św. szczególnie w pierwsze piątki miesiąca

- rozumie jak ważna jest Komunia św. przyjęta w pierwszy piątek miesiąca jako wynagrodzenie za grzechy

- potrafi wskazać, że warunkiem przyjęcia Komunii św. jest brak grzechu ciężkiego

- wie, na czym polega modlitwa

- potrafi powiedzieć z ilu części składa się różaniec

- podaje ilość tajemnic w danej części różańca

- potrafi z pomocą katechety opowiedzieć treść przynajmniej jednej tajemnicy radosnej

- z pomocą katechety ustala kolejność podanych tajemnic radosnych różańca św.

- z pomocą katechety podpisuje ilustracje przedstawiające tajemnice światła

- potrafi powiedzieć czyje życie przybliżają nam dane tajemnice

- potrafi opowiedzieć treść przynajmniej jednej tajemnicy bolesnej

- potrafi z pomocą katechety uporządkować we właściwej kolejności przedstawione ilustracje tajemnic bolesnych

- wyjaśnia pomocą katechety o czym mówią tajemnice chwalebne

- wyjaśnia, że w niedzielę uczestniczymy we Mszy św.

- potrafi podać imię przynajmniej jednego z polskich świętych

- wskazuje, że podobnie jak w spotkaniu z ludźmi tak w spotkaniu z Panem Bogiem posługujemy się gestami i znakami

- podaje podać co najmniej jeden z gestów liturgicznych

- wyjaśnia z pomocą katechety, że Msza św. jest radosnym spotkaniem z Chrystusem i wspólnotą Kościoła

- podaje odpowiedź jakiej udzielamy na pozdrowienie kapłana: „Pan z wami”

- wyjaśnia, w jaki sposób należy uczestniczyć we Mszy św. (pobożność, skupienie, świadomość obecności Boga)

- potrafi z pomocą katechety powiedzieć słowa modlitwy „Spowiadam się Bogu”

- wskazuje, że modlitwę „Spowiadam się Bogu” odmawiamy w czasie Mszy św.

- wskazuje z pomocą katechety, że chwalimy Boga modlitwą i dobrymi czynami

- potrafi podać przykłady czynów, którymi chwalimy Boga

- wyjaśnia z pomocą katechety, że Królestwo Chrystusa oparte jest na prawdzie, miłości i pokoju

- tłumaczy z pomocą katechety, że wielu artystów tworzyło swoje dzieła inspirując się Słowem Bożym

- tłumaczy, że anioł przyszedł oznajmić Maryi, że zostanie Matką Zbawiciela

- wyjaśnia, że Maryja zgodziła się z wolą Pana Boga

- wskazuje, jaką rolę pełni  światło w życiu  człowieka

- wskazuje, że Pan Jezus nazywa siebie światłem

- potrafi wskazać najważniejsze miejsce w kościele 

- wyjaśnia kim byli prorocy

- potrafi na schemacie kołowym odszukać fragmenty liturgii słowa: czytanie ze Starego Testamentu

- potrafi odszukać i wskazać psalm na schemacie kołowym

- wyjaśnia, czym jest list

- wskazuje, że apostołowie pisali listy oraz, że znajdują się one w Piśmie Świętym

- wymienia przynajmniej dwa zwyczaje bożonarodzeniowe

- potrafi odszukać i wskazać na schemacie kołowym śpiew „Alleluja”

- wie, w której części Mszy św. czytana jest Ewangelia

- potrafi podać imię przynajmniej jednego ewangelisty

- podaje sposoby zachowania się podczas czytania Ewangelii

-wyjaśnia z pomocą katechety jak Jezus ukazuje Ojca

- wyjaśnia, że Pan Jezus wzywa nas do miłości każdego bliźniego, nawet nieprzyjaciół

- wskazuje, że podczas Mszy św. Słowo Boże jest wyjaśniane przez  kapłana

- potrafi odszukać i wskazać homilię na schemacie kołowym

- podaje tytuł modlitwy, w której wyznajemy wiarę w Boga Trójjedynego

- wskazuje komu możemy polecić nasze prośby i tłumaczy dlaczego

- potrafi podać przykładową sytuację w której człowiek potrzebuje pomocy od Boga 

- wie jakie jest znaczenie modlitwy powszechnej

- z pomocą katechety tłumaczy określenie słowa „kościół”

- potrafi odszukać i wskazać na schemacie kołowym modlitwę powszechną

- wie, jak nazywa się część Mszy św. w której modlimy się o zbawienie i pokój dla świata

- wie, w której części liturgii słowa pamiętamy o osobach potrzebujących

- potrafi powiedzieć jakie wydarzenia mają miejsce w życiu człowieka i komu je możemy powierzyć

- wie, kiedy zaczyna się Wielki Post i ile trwa

- wskazuje największe święta w roku liturgicznym

- wskazuje kto złożył najdoskonalszą ofiarę za nas i dla czego

- wskazuje z pomocą katechety, że w czasie Mszy św. składane są dary ofiarne

- potrafi odnaleźć i wskazać w schemacie kołowym „przygotowanie darów”

- wymienia chleb, wino i wodę jako dary składane na ołtarzu

- potrafi, wymienić dary jakimi Pan Bóg obdarzył człowieka i świat stworzony

- wymienia chleb i wino jako owoce pracy ludzi, które przynosimy na Mszę św.

- wyjaśnia z pomocą katechety, za co dziękujemy Panu Jezusowi w czasie Mszy św.

- potrafi wyjaśnić z pomocą katechety jak ludzie witali Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy

- potrafi opowiedzieć czego Chrystus dokonał w wieczerniku

- wie, co dokonuje się w czasie przeistoczenia

- wskazuje postawę jaką przyjmujemy w czasie        przeistoczenia

- wyjaśnia z pomocą katechety, co to jest Msza św.

- wyjaśnia z pomocą katechety, że w czasie Mszy św. w jedności z całym Kościołem składamy Bogu Ofiarę Chrystusa i dziękujemy za jej przyjęcie

- wyjaśnia przynajmniej dwie prośby z modlitwy „Ojcze nasz”

- wyjaśnia z pomocą katechety, co oznacza przekazanie znaku pokoju

- tłumaczy co powinien przeżywać w sercu człowiek w czasie przekazywania znaku pokoju

- potrafi odszukać i wskazać na schemacie kołowym „znak pokoju”

- potrafi wyjaśnić, że przez Komunię św. Pan Jezus przychodzi do nas i umacnia nas w dobrym

- potrafi wymienić przynajmniej dwie cechy człowieka błogosławionego

- wyjaśnia z pomocą katechety, że błogosławiąc nam Pan Bóg pozostaje z nami w naszej codzienności

- potrafi wyjaśnić z pomocą katechety, że mamy być światłem świata i świadkiem Pana Jezusa

- podaje cechy ucznia Chrystusa

- potrafi wytłumaczyć, że możemy Maryję prosić o pomoc

- potrafi powiedzieć w którym miesiącu Kościół modli się Litanią Loretańską

 

 

dobry

- wyjaśnia z pomocą katechety, że przez udział we Mszy św. umacnia się w wierze i buduje wspólnotę Kościoła 

- umie wyjaśnić, o co prosił Pan Jezus przez św. Małgorzatę

- z pomocą katechety tłumaczy znaczenie przyjmowania Komunii św.

- potrafi podać przynajmniej jedną radę dla tych, którzy chcą się dobrze modlić

- wymienia z pamięci przynajmniej trzy tajemnice chwalebne

- daje przykłady rodzinnego spędzania niedzieli

- podaje datę Uroczystości Wszystkich Świętych

-tłumaczy, ze może pomóc zmarłym przez modlitwę i udział we Mszy św.

- wyjaśnia z pomocą katechety czym jest liturgia

- wyjaśnia jak czynić znaki, gesty liturgiczne

- wyjaśnia z pomocą katechety, elementy rozpoczynające Mszę św. i porządkuje je we właściwej kolejności

- wyjaśnia, na czym polega skrucha za popełnione zło

- potrafi z pomocą katechety powiedzieć modlitwę „Chwała na wysokości Bogu”

- potrafi odszukać i wskazana schemacie kołowym niedzielę Chrystusa Króla

- wyjaśnia, z pomocą katechety, że Pan Bóg pomagał autorom Pisma Świętego w zapisywaniu Jego nauki

- potrafi wymienić przynajmniej jedno dzieło sztuki powstałe pod wpływem Słowa Bożego w Polsce

- wyjaśnia z pomocą katechety, że każdy człowiek powinien słuchać Słowa Bożego i przyjmować je na wzór Matki Bożej

- wyjaśnia z pomocą katechety, że Słowa Pana Jezusa są światłem, które oświeca i wskazuje jak mamy żyć

- potrafi podać odpowiedź na słowa kończące czytanie fragmentu Pisma Świętego podczas liturgii słowa

- tłumaczy, że w modlitwę zaangażowany cały człowiek – zwłaszcza jego serce i myśli

- wyjaśnia do kogo jest skierowane Słowo Boże zapisane w listach do apostołów

- wskazuje, że przez śpiew „Alleluja” wyrażamy radość

- potrafi podać przynajmniej dwa czyny Jezusa ukazujące dobrego i miłosiernego Ojca

- wyjaśnia, że wytłumaczenie Słowa Bożego przez kapłana jest potrzebne, byśmy lepiej je zrozumieli

- wymienia z pomocą katechety na podstawie tekstu modlitwy prawdy wiary zawarte w modlitwie: „Wierzę w jednego Boga”

- potrafi ułożyć przynajmniej jedno wezwanie modlitwy powszechnej

- potrafi powiedzieć jak może wprowadzać pokój w swoim środowisku

- tłumaczy z pomocą katechety przynajmniej jeden ze sposobów pomocy ludziom potrzebującym

- wymienia dni Triduum Paschalnego

- potrafi wymienić co najmniej dwie osoby, które ofiarują się dla nas w codziennym życiu

- wyjaśnia z pomocą katechety, jakie jest przeznaczenie darów ofiarnych

- tłumaczy z pomocą katechety, kiedy człowiek współdziała z Bogiem

- wyjaśnia, że w czasie Mszy św. ofiaruje Bogu swoje radości, smutki oraz dobre uczynki

- podaje przynajmniej jeden przykład dobrego czynu, który może ofiarować Bogu na Mszy św.

- potrafi ułożyć z pomocą katechety prostą modlitwę, w której dziękuje Bogu za dzieło zbawienia

- potrafi w dialogu wprowadzającym w prefację przyporządkować odpowiedz do wezwania kapłana

- wskazuje, że w czasie Mszy św. my także witamy przychodzącego do nas Chrystusa

- wyjaśnia, że Bóg jest najświętszy, dlatego witamy Go z czcią, powagą, szacunkiem

- potrafi podać odpowiedź na słowa aklamacji „Oto wielka tajemnica wiary”

- potrafi wymienić przynajmniej dwie osoby lub stany, które polecamy Bogu w czasie Mszy św.

- potrafi wymienić przynajmniej jeden przykład bycia światłem świata i świadkiem Pana Jezusa

- tłumaczy, w jaki sposób naśladujemy Pana Jezusa

- z pomocą katechety wskazuje, że wezwania Litanii Loretańskiej są sposobem zwracania się o pomoc do Maryi

 

 

 

 

 

 

 

- wskazuje, że jest wezwany by kroczyć drogą Pana i wyjaśnia, że jest to droga miłości, wdzięczności, posłuszeństwa i ofiary

- wyjaśnia czym jest wspólnota kościoła

- wyjaśnia bezbłędnie, że w sakramencie pojednania otrzymuje przebaczenie grzechów, by żyć w stanie łaski uświęcającej

- wymienia bezbłędnie i wyjaśnia samodzielnie na czym polegają warunki dobrej spowiedzi

- rozumie znaczenie pierwszych piątków miesiąca

- potrafi wymienić jakie warunki powinniśmy spełnić by godnie przyjmować Komunię św.

- wyjaśnia, ze przez modlitwę człowiek odpowiada Bogu na Jego miłość

- wymienia cechy dobrej modlitwy

- potrafi bezbłędnie wymienić nazwy części różańca św.

- wyjaśnia samodzielnie jak modlić się na różańcu

- tłumaczy skąd wzięto nazwę tajemnic światła

- wymienia tajemnice światła

- wie kiedy odmawiamy daną część różańca świętego

- wymienia tajemnice różańca i potrafi opowiedzieć ich treść

- wyjaśnia samodzielnie dlaczego niedziela jest dniem świętym i jak powinniśmy ten dzień przeżywać

- tłumaczy w sposób wyczerpujący, kogo nazywamy świętym

- wymienia samodzielnie kilka cech osoby świętej

- wymienia imiona kilku polskich świętych

- podaje bezbłędnie datę Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych

- wyjaśnia, że podczas liturgii posługujemy się gestami, znakami które przybliżają do Boga i pomagają w przeżywaniu tego spotkania

- potrafi wymienić wybrane znaki i gesty liturgiczne

- podaje kilka nazw określających Mszę św.

- wymienia nazwy dwóch głównych części Mszy św.: liturgia słowa i liturgia eucharystyczna

- wyjaśnia, że podczas modlitwy faryzeusz odznaczał się pychą a celnik postawą uniżenia i pokory wobec Pana Boga

- potrafi powiedzieć i wyjaśnić słowa modlitwy „Spowiadam się Bogu” oraz wskazuje, że odmawiamy ją na początku Mszy św.

- wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg nas sobie upodobał

- tłumaczy, że na wybranie i umiłowanie przez Boga człowiek odpowiada uwielbieniem

- wyjaśnia, że oddajemy chwałę Bogu przez modlitwę i właściwe postępowanie

- podaje przykładowe czyny, przez które możemy chwalić Boga

- wyjaśnia, że Chrystus jest Królem Wszechświata

- wskazuje, że Uroczystość Chrystusa Króla obchodzimy w ostatnią niedzielę roku liturgicznego i odszykuje ją na schemacie kołowym

- wymienia sposoby zapisywania słowa przez ludzi żyjących w różnych epokach

- wskazuje, że Pismo Święte powinno być najważniejszą księgą dla człowieka, oraz uzasadnia dlaczego

- wyjaśnia, że Słowo Boże posiada wielką wartość, jest wieczne i ma wpływ na historię ludzi

- wyjaśnia samodzielnie z jakim posłannictwem przyszedł anioł do Maryi

- wyjaśnia samodzielnie, że każdy chrześcijanin powinien słuchać  i przyjmować Słowo Boże tak jak Maryja

- wskazuje, że Słowa Pana Jezusa są światłem które oświeca nasze życie i wskazuje drogę do zbawienia

- wyjaśnia, że każdy jest wezwany do niesienia światła innym

- wyjaśnia jaką rolę w życiu człowieka pełni stół

- podaje bezbłędnie odpowiedzi na wezwanie Boże w liturgii słowa

- wyjaśnia pojęcie prorok

- wymienia zadania proroków

- wyjaśnia jak dziecko może głosić Słowo Boże

- wskazuje poprawnie w którym momencie Mszy św. jest czytane Słowo Boże spisane przez proroków

- wymienia różne sposoby modlitewnego zwracaniu się do Pana Boga

- wskazuje, że psalm jest częścią liturgii słowa i z łatwością odszukuje go na schemacie kołowym

- wyjaśnia, dlaczego ludzie piszą do siebie listy

- potrafi wyjaśnić przez kogo zostały napisane i do kogo zostały skierowane

- wskazuje trafnie miejsce czytania listów apostolskich podczas Mszy św.

- wymienia zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe i potrafi je opisać

-  zna i śpiewa kolędy

- wyjaśnia znaczenie słowa „Alleluja”

- wyjaśnia, że „Alleluja” śpiewamy w czasie liturgii słowa przed Ewangelią

- wyjaśnia co to jest Ewangelia i bezbłędnie wymienia imiona czterech ewangelistów

- wskazuje, że Pan Jezus swoim życiem świadczył o Ojcu

- podaje przykłady czynów Jezusa ukazujących kochającego Ojca

- wyjaśnia, że Pan Jezus wzywa nas do miłowania Pana Boga i bliźniego

- wskazuje, jak mamy realizować miłość wobec nieprzyjaciół

- wskazuje część Mszy św. w której głoszona jest homilia

- wyjaśnia, ze modlitwa „ Wierzę w jednego Boga” jest wyrazem naszej wiary w Boże objawienie i zobowiązaniem do dawania świadectwa

- potrafi wskazać miejsce „Credo” w liturgii słowa

- wie jak nazywa się część liturgii słowa, w której zanosimy do Pana Jezusa Masze prośby

- wymienia sytuacje z życia codziennego, w których potrzebujemy Bożej pomocy

- wyjaśni, jaki układ ma modlitwa powszechna

- tłumaczy samodzielnie określenie słowa „kościół”

- wskazuje moment w liturgii słowa, w którym modlimy się w intencji Kościoła

- wyjaśnia, ze Bóg przez Słowa Pisma Świętego wzywa do pokoju każdego człowieka

- podaje przykłady z codziennego życia, jak może wprowadzać pokój w swoim środowisku

- potrafi wyjaśnić kto jest „osobą potrzebującą” i podaje przykłady takich osób

- wymienia sposoby niesienia pomocy ludziom potrzebującym

- wyjaśnia pojęcia „powierzyć, zawierzyć”

- wskazuje w modlitwie powszechnej moment, w której powierzamy Bogu sprawy parafii i nas samych

- potrafi powiedzieć co to jest Wielki Post i jaki jest jego cel

- opisuje w/w czas

- wymienia bezbłędnie dni Triduum Paschalnego

- wie na czym polega ofiarowanie siebie i z czego wypływa

- wskazuje, kto złożył najdoskonalszą ofiarę za ludzi

- potrafi wymienić osoby, które ofiarują się dla nas w codziennym życiu

- podaje przykłady własnych działań, które są ofiarą  

- wyjaśnia, że w czasie Mszy św. składane są dary ofiarne

- wyjaśnia jakie jest przeznaczenie darów ofiarnych

- wymienia samodzielnie dary, które dzisiaj przynosimy w procesji z darami

- wyjaśnia, że Pan Bóg hojnie obdarował świat i zaprasza człowieka do współpracy w pomnażaniu Jego darów

- wskazuje, które owoce pracy rąk ludzkich są znakiem współdziałania człowieka z Bogiem

- zna część Mszy św., w której ma miejsce przygotowanie i procesja z darami

- wyjaśnia z jakimi dobrymi czynami może przyjść na Mszę św. i ofiarować je Panu Bogu

- wie za co dziękujemy Bogu w czasie Mszy św.

- wyjaśnia samodzielnie, jak witano Jezusa w Jerozolimie

- potrafi powiedzieć modlitwę, którą dziś witamy przychodzącego Chrystusa

- potrafi opowiedzieć o Ostatniej Wieczerzy i jej związku z Mszą św.

- wyjaśnia samodzielnie, co to jest przeistoczenie

- wskazuje jaką postawę przyjmujemy w czasie przeistoczenia i motywuje swoją wypowiedź

- potrafi powiązać ofiarę na krzyżu z ofiarą Mszy św.

- zna wydarzenia męki i śmierci na krzyżu oraz ich religijne znaczenie

- wymienia samodzielnie osoby lub stany, które polecamy Bogu w czasie Eucharystii

- wyjaśnia, kto nauczył nas nazywać Boga Ojcem i tłumaczy dlaczego

- potrafi bezbłędnie powiedzieć „Modlitwę Pańską” i wyjaśnić do czego zachęca nas Jezus w tej modlitwie

- wyjaśnia co oznacza przekazanie znaku pokoju i do czego nas przygotowuje

- wymienia bezbłędnie liturgiczne gesty znaku pokoju oraz wyjaśnia co one wyrażają

- wskazuje bezbłędnie na schemacie kołowym część Mszy św. w której przekazujemy sobie znak pokoju

- wie, co Pan Jezus daje człowiekowi

- wie, co to jest Komunia św. i jakie jest jej znaczenie w naszym życiu

- wie, co to jest błogosławieństwo

- wyjaśnia do czego wzywa nas Pan Jezus i dlaczego

- wymienia kilka cech człowieka błogosławionego

- wie kiedy Pan Bóg udziela nam swojego błogosławieństwa i jakie jest jego znaczenie

- zna nazwę części mszy św. w której ma miejsce Boże błogosławieństwo

- potrafi podać przykłady bycia światłem świata i świadkiem Pana Jezusa

- wyjaśnia zadania dzieci Bożych

- podaje przykłady zwyciężania zła dobrem

- wie co to znaczy naśladować Chrystusa

- wie co to jest Litania Loretańska i jakie ma znaczenie

- potrafi odszukać w książeczce do nabożeństwa w/w Litanię

- wie jak nazywa się nabożeństwo, w którym wielbimy Maryję Litanią Loretańską

- wyjaśnia, kto jest źródłem chrześcijańskiej radości

 

bardzo dobry

 

- wymienia, w jaki sposób budujemy i umacniamy wspólnotę kościoła

- samodzielnie posługuje się schematami kołowymi roku liturgicznego i Mszy św.

- potrafi wymienić przynajmniej jedną z próśb, które przekazał Pan Jezus przez św. Małgorzatę 

- formuje samodzielnie krótką modlitwę dziękczynną po Komunii św.

- wskazuje rady do dobrej modlitwy

- potrafi wymienić rodzaje i nazwy podstawowych modlitw

- umie wymienić miejsce objawień, gdzie Maryja prosi ludzi o modlitwę różańcową

- wymienia we właściwej kolejności tajemnice radosne różańca i potrafi je zinterpretować

- potrafi zinterpretować poszczególne tajemnice światła

- wymienia różne sposoby spędzania niedzieli

- wyjaśnia, że świętych możemy  prosić o pomoc i wstawiennictwo

- wymienia kilka sposobów pomocy zmarłym

- tłumaczy czym jest liturgia

- wyjaśnia, że w liturgii uczestniczymy razem ze wspólnotą całego Kościoła

- wymienia samodzielnie i we właściwej kolejności elementy rozpoczynające Mszę św.

- wyjaśnia znaczenie śpiewu rozpoczynającego Mszę św.

- wskazuje że podczas Mszy św. są inne formy aktu pokuty

- wyjaśnia dlaczego powinniśmy wzbudzać skruchę na początku Mszy św.

- potrafi powiedzieć z pamięci hymn „Chwała na wysokości Bogu”

- wyjaśnia samodzielnie, że Jezus jest Panem naszego życia a Jego Królestwo polega na prawdzie, miłości i pokoju

- wyjaśnia, że autorów Pisma Świętego Bóg wybrał i obdarzył swoim natchnieniem, aby zapisali Jego naukę

- potrafi wymienić do czego potrzebne jest Pismo Święte

- wyjaśnia, że Pismo Święte  jest natchnieniem dla artystów, pisarzy, poetów czego wyrazem są ich dzieła

- potrafi wymienić przykładowe dzieła sztuki czerpiące natchnienie z Biblii

- potrafi podać z pamięci jak Maryja odpowiedziała na słowa Pana Boga przekazane przez anioła

- wskazuje, jak można odpowiedzieć na Słowo Boże

- wyjaśnia, że Słowo Boże jest potrzebne człowiekowi do życia tak jak chleb

- potrafi wymienić trzech proroków

- wyjaśnia czym jest psalm gdzie można go odnaleźć

- wskazuje jakie treści może zawierać

- podaje bezbłędnie liczbę listów w Nowym Testamencie

- potrafi opowiedzieć perykopę o narodzeniu Jezusa

- potrafi podać bezbłędnie słowa, które są śpiewane w czasie Wielkiego Postu zamiast „Alleluja”

- wyjaśnia, że „Alleluja” oraz związany z nim werset z Ewangelii pomagają nam przygotować się na przyjęcie Dobrej Nowiny

- potrafi powiedzieć słowa dialogu prowadzonego przez wiernych z kapłanem przed i po czytaniu Ewangelii

- wyjaśnia znaczenie czynionych znaków krzyża czynionych na czole, ustach i sercu

- wyjaśnia, że słuchając słów Ewangelii w czasie Mszy poznajemy Chrystusa poznajemy Chrystusa a przez Niego kochającego Ojca

- wyjaśnia, że przez miłość do której wzywa nas Pan Jezus, dokonuje się prawdziwa przemiana naszych serc

- wie, co to jest homilia i jakie jest jej znaczenie w naszym życiu

- wymienia najważniejsze prawdy wiary zawarte w „Credo”

- podaje bezbłędnie cztery grupy modlitwy powszechnej

- potrafi ułożyć samodzielnie wezwania modlitwy powszechnej

- wymienia zadania Kościoła i wskazuje osobę która Go powołała

- wymienia osoby, za które zanosimy błagania, modląc się w intencji Kościoła

- zna przynajmniej jeden fragment z Pisma Świętego zachęcający do pokoju

- potrafi ułożyć wezwanie modlitewne za ludzi cierpiących

- włącza się w spontaniczną modlitwę wiernych

- podaje różnicę między rokiem kalendarzowym a rokiem liturgicznym

- tłumaczy samodzielnie że w pierwszych wiekach Kościoła składano dary w naturze

- wyjaśnia, że procesja z darami jest wyrazem odpowiedzialności chrześcijan za wspólnotę parafialną

- tłumaczy, na czym polega współdziałanie człowieka z Bogiem

- wyjaśnia samodzielnie w jaki sposób łączymy się z ofiarą Chrystusa

- potrafi wyjaśnić słowa dialogu wprowadzającego w prefację

- potrafi wyjaśnić , że przez nasze wyrzeczenia i trudy możemy włączyć się w ofiarę Chrystusa

- wymienia tych, którzy razem z nami oddają cześć Bogu

- wyjaśnia, że w czasie Mszy św. przychodzi Jezus aby dokonać rzeczy wielkich i świętych

- wymienia bezbłędnie czyny zbawcze Chrystusa, które wspominamy w czasie Eucharystii

- wyjaśnia, że w czasie Mszy św. w jedności z całym Kościołem składamy Bogu Ofiarę Chrystusa

- wyjaśnia, że w Mszy św. wyrażamy Bogu wdzięczność za przyjęcie Ofiary Chrystusa

- potrafi wymienić powinny być owoce przyjętej Komunii św.

- potrafi wskazać przykładowe działania człowieka, które są współpracą z Bogiem w uszczęśliwianiu innych ludzi

- podaje przykłady współdziałania z Bożym błogosławieństwem

- potrafi wyjaśnić kto i w jaki sposób dzisiaj wypełnia misję Pana Jezusa w Kościele

- ufając, że Jezus działa w Kościele zgodnie z obietnicą pragnie wypełnić tę misje

- potrafi wymienić z pamięci kilka wezwań Litanii Loretańskiej

 

celujący

 

-  nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy;

- wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej;

- aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (służba ołtarza, oaza itp.) oraz w konkursach o tematyce religijnej

 

Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są według kryteriów stworzonych specjalnie dla nich zgodnie z orzeczeniami i zaleceniami instytucji, która wydała opinię lub orzeczenie o uczniu.